0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Germany Challenger Series
Akito Itagaki
۲
۳
Samuel Amann
Finished
۱۶:۲۰
Liang Qiu
۲
۳
Dennis Klein
Finished
۱۳:۰۰
Dennis Klein
۲
۳
Haruki Harada
Finished
۱۵:۴۰
Liang Qiu
۱
۲
Mohammed Javad Sohrabi
inprogress
۱۸:۲۰
Liang Qiu
۳
۰
Sven Happek
Finished
۱۵:۰۰
Akito Itagaki
۰
۳
Haruki Harada
Finished
۱۱:۰۰
Samuel Amann
۱
۳
Sven Happek
Finished
۱۲:۲۰
Samuel Amann
۱
۳
Mohammed Javad Sohrabi
Finished
۱۴:۲۰
Dennis Klein
۳
۰
Sven Happek
Finished
۱۷:۴۰
Sven Happek
-
-
Haruki Harada
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
  Czech Republic Pro League
Radim Pavelka
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۸:۰۰
Tomas Holik
۲
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Andrle
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۰:۳۰
Lukas Malek
۳
۲
Milan Regner
Finished
۱۴:۳۰
Bohuslav Kaloc
۲
۳
Jiri Motak
Finished
۱۵:۳۰
Pavel Chvatal
۳
۱
Jan Manhal Jr
Finished
۱۶:۳۰
Peter Chvojka
۳
۱
Tomas Ogrocki
Finished
۰۰:۳۰
Julius Lazar
۳
۲
Kostal Marek
Finished
۱۱:۰۰
Frantisek Just
۳
۲
Tomas Holik
Finished
۱۱:۳۰
Robert Koczy
۱
۳
Ivan Jemelka
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Julius Lazar
Finished
۱۲:۳۰
Pavel Chvatal
۳
۲
Vitezslav Malina
Finished
۱۴:۳۰
Milan Regner
۲
۳
Marek Placek
Finished
۱۵:۳۰
Vitezslav Malina
۲
۳
Jan Manhal Jr
Finished
۱۵:۳۰
Radomir Benesz
۰
۳
Peter Chvojka
Finished
۰۰:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۰۰
Kamil Novak
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۰۵:۳۰
Martin Huk
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۳۰
Martin Huk
۳
۱
Matous Klimenta
Finished
۰۸:۰۰
Svatoslav Stempen
۲
۳
Robert Koczy
Finished
۱۱:۰۰
Ales Krejci
۳
۰
Zdenek Slama
Finished
۱۳:۳۰
Milan Regner
۳
۲
Tomas Janata
Finished
۱۷:۰۰
Vitezslav Malina
۳
۲
Martin Holub
Finished
۱۷:۳۰
Yurii Holovatiuk
۲
۳
Trojan Frantisek
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Barta
۱
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Novak
۳
۲
Pavel Fojt
Finished
۰۶:۳۰
Jan Sucharda
۳
۱
Frantisek Just
Finished
۱۰:۳۰
Ivan Jemelka
۲
۳
Svatoslav Stempen
Finished
۱۲:۳۰
Ales Krejci
۳
۱
Zdenek Slama
Finished
۱۳:۰۰
Eduard Sionkala
۲
۳
Robert Koczy
Finished
۱۳:۰۰
Karel Hons
۲
۳
Martin Cvecek
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Julius Lazar
Finished
۱۴:۰۰
Marek Placek
۳
۱
Tomas Janata
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Janata
۲
۳
Lukas Malek
Finished
۱۶:۰۰
Daniel Vrbecky
۳
۱
Tomas Barta
Finished
۱۶:۰۰
Lukas Malek
۳
۱
Marek Placek
Finished
۱۶:۳۰
Bohuslav Kaloc
۲
۳
Jiri Foltynek
Finished
۱۷:۳۰
Radek Vosyka
۲
۳
Vaclav Pech
Finished
۰۰:۰۰
Vaclav Pech
۳
۲
Jan Vidourek
Finished
۰۰:۳۰
Lukas Krok
۳
۱
Tomas Janata
Finished
۰۱:۰۰
Radomir Vavrecka
۳
۲
Radomir Benesz
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Janata
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۱:۳۰
Yurii Holovatiuk
۳
۲
Tomas Barta
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۵:۰۰
Martin Huk
۳
۰
Turek Tomas
Finished
۰۵:۳۰
Matous Klimenta
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۰۷:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Vladimir Havlicek
Finished
۱۰:۳۰
Karel Hons
۳
۰
Zdenek Slama
Finished
۱۱:۰۰
Ales Krejci
۰
۳
Karel Hons
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Jan Sucharda
Finished
۱۲:۰۰
Zdenek Slama
۳
۰
Martin Cvecek
Finished
۱۲:۰۰
Kostal Marek
۲
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۲:۰۰
Jan Sucharda
۲
۳
Tomas Holik
Finished
۱۲:۳۰
Jan Sucharda
۲
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۴:۰۰
Ivan Jemelka
۳
۲
Svatoslav Stempen
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Foltynek
۳
۱
Bohuslav Kaloc
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Barta
۳
۰
Hejduk Alexander
Finished
۱۴:۳۰
Jan Manhal Jr
۳
۲
Martin Holub
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Motak
۱
۳
Bohumil Skulina
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Foltynek
۱
۳
Jiri Motak
Finished
۱۶:۳۰
Tomas Barta
۳
۲
Milan Smesny
Finished
۱۶:۳۰
Bohuslav Kaloc
۲
۰
Bohumil Skulina
Finished
۱۷:۰۰
Hejduk Alexander
۲
۳
Daniel Vrbecky
Finished
۱۷:۰۰
Pavel Chvatal
۳
۲
Jan Manhal Jr
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Motak
۱
۳
Bohumil Skulina
Finished
۱۸:۰۰
Lukas Malek
۲
۳
Marek Placek
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Janata
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۰:۰۰
Trojan Frantisek
۳
۱
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۰:۳۰
Radim Pavelka
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Martin Huk
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۴:۰۰
Richard Krejci
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۶:۰۰
Radim Pavelka
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۶:۰۰
Richard Krejci
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۷:۰۰
Martin Cvecek
۳
۲
Ales Krejci
Finished
۱۰:۳۰
Eduard Sionkala
۰
۳
Svatoslav Stempen
Finished
۱۱:۳۰
Martin Cvecek
۳
۲
Karel Hons
Finished
۱۲:۳۰
Frantisek Just
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Havlicek
۲
۳
Kostal Marek
Finished
۱۳:۳۰
Ladislav Svanda
۱
۳
Radek Vosyka
Finished
۰۱:۰۰
Peter Chvojka
۱
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Andrle
۰
۳
Lukas Krok
Finished
۰۲:۰۰
Radek Vosyka
۲
۳
Vaclav Pech
Finished
۰۲:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۰۰
Matous Klimenta
۳
۲
Martin Huk
Finished
۰۴:۳۰
Ivan Jemelka
۳
۱
Eduard Sionkala
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Havlicek
۰
۳
Julius Lazar
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Havlicek
۳
۱
Kostal Marek
Finished
۱۳:۰۰
Robert Koczy
۳
۱
Eduard Sionkala
Finished
۱۳:۳۰
Milan Smesny
۳
۱
Daniel Vrbecky
Finished
۱۵:۰۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۱۵:۳۰
Bohumil Skulina
۳
۰
Jiri Foltynek
Finished
۱۶:۰۰
Martin Holub
۰
۳
Pavel Chvatal
Finished
۱۶:۰۰
Vitezslav Malina
۳
۱
Martin Holub
Finished
۱۷:۰۰
Milan Smesny
۱
۳
Tomas Barta
Finished
۱۸:۰۰
Martin Lorenc
۳
۰
Karel Baros
Finished
۱۸:۳۰
Jan Kanera
۲
۱
Jiri Nesnera
inprogress
۱۸:۳۰
Vrba Jindrich
۰
۲
Matej Pycha
inprogress
۱۸:۳۰
Jiri Hiblbauer
۱
۱
Miroslav Nechas
inprogress
۱۸:۳۰
Petr Svoboda
-
-
Petr Pesout
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Tomas Postelt
-
-
Koubek Vojtech
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Jaroslav Schwan
-
-
Richard Macura
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Josef Palecek
-
-
Ales Nemec
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Karel Baros
-
-
Jaroslav Schwan
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Matej Pycha
-
-
Josef Palecek
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Jiri Nesnera
-
-
Tomas Postelt
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Miroslav Nechas
-
-
Petr Svoboda
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
  Russia Liga Pro
Vladislav Shelipov
۲
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۰۹:۱۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۰۰
Nikita Lyfenko
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۸:۳۰
Maksim Smyshnikov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۸:۴۵
Aleksey Shershnev
۲
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۹:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۹:۳۰
Alexander Klavdenkov
۲
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۱۵:۰۰
Igor Blinov
۳
۱
Yuriy Krivenkiy
Finished
۱۶:۴۵
Alexander Alexeev
۱
۳
Aleksandr Kitaitsev
Finished
۱۷:۱۵
Evgenii Plotnikov
۳
۰
Vasilevskiy Kirill
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۲
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۰۹:۴۵
Tsybulskiy Vladimir
۳
۱
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۸:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Aleksey Lobanov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۱۳:۰۰
Yuri Gavrilov
۳
۲
Konstantin Olshakov
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Kitaitsev
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۶:۴۵
Savinsky Aleksandr
۱
۳
Aleksandr Kitaitsev
Finished
۱۸:۱۵
Nikita Mareev
۳
۲
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۸:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۱۰:۱۵
Vladislav Shelipov
۱
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۴۵
Aleksey Shershnev
۳
۲
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۴۵
Andrei Molodykh
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۱۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۲۰
Dmitrii Kustov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۴۵
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۳:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Dmitrii Kustov
Finished
۰۴:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Ippolitov
۳
۱
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۹:۴۵
Andrey Artemov
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۱۰:۰۰
Aleksandr Chuliukov
۰
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۰:۱۵
Evgenii Plotnikov
۳
۱
Igor Rokhlin
Finished
۱۱:۰۰
Konstantin Olshakov
۲
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۲:۳۰
Yankovskii Andrei
۳
۲
Andrei Nosov
Finished
۱۳:۱۵
Konstantin Olshakov
۳
۰
Andrei Molodykh
Finished
۱۴:۳۰
Yankovskii Andrei
۳
۰
Dmitrii Konstantinov
Finished
۱۴:۴۵
Vladislav Chakhur
۰
۳
Karamian Suren Dzhensikovich
Finished
۱۶:۰۰
Evgeny Glazun
۲
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۶:۳۰
Karamian Suren Dzhensikovich
۱
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۷:۰۰
Andrei Khanevskii
۳
۰
Igor Blinov
Finished
۱۷:۱۵
Ivan Bukhtiyarov
۳
۱
Vladislav Chakhur
Finished
۱۷:۳۰
Yuri Dvornichenko
۲
۰
Eduard Tsvetkov
inprogress
۱۸:۳۰
Oleg Popov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Roman Zelenskii
۳
۰
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Semenov
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Valery Kutin
۱
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۴:۱۵
Ivan Pandur
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۰
Andrey Artemov
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۸:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۰۰
Galuzinskii Stefan
۳
۰
Aleksey Lobanov
Finished
۱۲:۰۰
Sergei Chekanov
۰
۳
Yankovskii Andrei
Finished
۱۲:۱۵
Dmitrii Konstantinov
۳
۰
Sergei Chekanov
Finished
۱۳:۴۵
Maksim Lobanov
۰
۳
Andrei Borisov
Finished
۱۳:۴۵
Nikolay Agapov
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۷:۳۰
Vladislav Chakhur
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۸:۰۰
Denisov Alexey
۰
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Bespalov
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Lanovenko
۱
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۱:۱۵
Dmitrii Kustov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۳۰
Denisov Alexey
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Nikita Bespalov
Finished
۰۱:۴۵
Ivan Pandur
۳
۰
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۰۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۰
Valery Kutin
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۱۵
Valery Kutin
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۴۵
Nikita Bespalov
۳
۱
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۳:۴۵
Pavel Semenov
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Ivanov Alexander
۱
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۴۵
Aleksandr Chuliukov
۰
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۰۸:۱۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Aleksey Shershnev
Finished
۰۸:۱۵
Nikolay Agapov
۳
۱
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۸:۳۰
Vasilevskiy Kirill
۰
۳
Igor Rokhlin
Finished
۰۹:۰۰
Igor Rokhlin
۱
۳
Nikolay Agapov
Finished
۱۰:۰۰
Nikolay Agapov
۳
۰
Vasilevskiy Kirill
Finished
۱۰:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۱۰:۳۰
Maksim Mameka
۰
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۱۲:۳۰
Andrei Nosov
۱
۳
Dmitrii Konstantinov
Finished
۱۲:۴۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۳:۳۰
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Andrei Molodykh
Finished
۱۳:۳۰
Galuzinskii Stefan
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۱۴:۰۰
Sergei Chekanov
۱
۳
Andrei Nosov
Finished
۱۴:۱۵
Aleksey Lobanov
۳
۰
Vasilii Obukhov
Finished
۱۴:۳۰
Savinsky Aleksandr
۲
۳
Alexander Alexeev
Finished
۱۶:۱۵
Gleb Golovanov
۰
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۶:۱۵
Yuri Dvornichenko
۳
۱
Nikolay Agapov
Finished
۱۶:۳۰
Eduard Tsvetkov
۳
۲
Tsybulskiy Vladimir
Finished
۱۷:۰۰
Yuriy Krivenkiy
۳
۱
Gleb Golovanov
Finished
۱۷:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۷:۴۵
Gleb Golovanov
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۱۸:۱۵
Karamian Suren Dzhensikovich
۰
۱
Ivan Bukhtiyarov
inprogress
۱۸:۳۰
Andrei Khanevskii
-
-
Yuriy Krivenkiy
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
  Europe TT Elite Series
Damian Korczak
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۴۵
Patrick Klos
۲
۳
Michal Benes
Finished
۱۱:۴۵
Filip Mlynarski
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۲۵
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۴۵
Mateusz Misiak
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۰۵
Michal Murawski
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۱۰
Filip Mlynarski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۵۵
Mateusz Misiak
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۱:۳۰
Krzysztof Niemiec
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۳:۱۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۹:۱۵
Adam Dosz
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۴۰
Patrick Klos
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۴:۴۰
Michal Murawski
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۴:۵۵
Adrian Spychala
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۶:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۷:۲۰
Krzysztof Niemiec
۰
۳
Kapron Lukasz
Finished
۰۰:۳۰
Szymon Sporek
۳
۲
Kapron Lukasz
Finished
۰۱:۱۵
Krzysztof Niemiec
۰
۳
Mateusz Czernik
Finished
۰۱:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۱:۵۵
Krzysztof Niemiec
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۶:۰۵
Mateusz Misiak
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۶:۴۵
Krzysztof Niemiec
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۲۰
Michal Murawski
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۲۰
Patrick Klos
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Adam Dosz
۳
۰
Antoni Witkowski
Finished
۱۰:۵۵
Adrian Spychala
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۰۰
Adrian Spychala
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۲:۳۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۲:۵۵
Michal Murawski
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۳:۲۰
Michal Benes
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۴:۰۰
Adam Dosz
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۵:۰۰
Michal Benes
۳
۲
Antoni Witkowski
Finished
۱۶:۲۰
Michal Murawski
۳
۰
Daniel Lis
Finished
۱۶:۲۰
Patrick Klos
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۷:۰۰
Adam Dosz
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۷:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۰:۲۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۵:۰۵
Filip Mlynarski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۵:۲۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۵۵
Aleksander Lilien
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۱۰
Staszczyk Konrad
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۹:۵۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۱۰
Michal Murawski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۰:۳۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۲۰
Adam Dosz
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۱۲:۳۰
Antoni Witkowski
۰
۳
Patrick Klos
Finished
۱۳:۲۰
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۱۵:۵۵
Bartosz Kwodawski
۱
۳
Jakub Wozniak
Finished
۱۶:۰۰
Adam Dosz
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۶:۴۰
Lukasz Pietraszko
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۱۶:۵۰
Daniel Lis
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۷:۱۰
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۷:۵۵
Mateusz Czernik
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۰:۵۵
Szymon Radlo
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۲:۲۰
Wojciech Gluszek
۱
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۲:۴۵
Kapron Lukasz
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۵۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۲۵
Mateusz Misiak
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۴۵
Staszczyk Konrad
۳
۱
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۴:۵۵
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۴۵
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۶:۲۰
Staszczyk Konrad
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۸:۰۵
Krzysztof Niemiec
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۸:۳۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۸:۵۵
Adam Dosz
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۰۹:۴۰
Antoni Witkowski
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۰:۰۵
Antoni Witkowski
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۲:۰۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۲:۴۱
Damian Korczak
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۴:۳۵
Adrian Spychala
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۵:۳۰
Krzystof Guminski
۳
۲
Damian Swierczek
Finished
۱۶:۲۵
Adrian Spychala
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۸:۲۰
Szymon Sporek
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۰۵
Aleksander Lilien
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۴۰
Szymon Radlo
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۰۵
Adrian Spychala
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۰۵
Szymon Sporek
۳
۱
Mateusz Czernik
Finished
۰۲:۲۵
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۳۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۳:۴۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۴:۰۰
Krzysztof Niemiec
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۰۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۴:۳۰
Damian Korczak
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۹:۴۵
Seroka Szymon
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۰:۱۵
Damian Swierczek
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۱۱:۲۹
Damian Swierczek
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۳:۰۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Damian Swierczek
Finished
۱۳:۵۰
Damian Korczak
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۴:۱۰
Antoni Witkowski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۲۰
Patrick Klos
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۶:۰۰
Michal Murawski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۷:۳۵
Wojciech Gluszek
۲
۳
Jakub Wozniak
Finished
۱۷:۴۰
Michal Benes
۳
۲
Jan Zandecki
Finished
۱۸:۰۵
Krzystof Guminski
۲
۱
Jakub Wozniak
inprogress
۱۸:۲۵
Patrick Klos
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۱۸:۳۰
Daniel Lis
-
-
Filip Mlynarski
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Marcin Jadczyk
-
-
Antoni Witkowski
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۵
Grzegorz Adamiak
-
-
Michal Murawski
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Michal Benes
-
-
Adam Dosz
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Adrian Spychala
-
-
Daniel Lis
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Patrick Klos
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
  World Ping Pong Point
Volodymyr Kononikhin
۲
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۷:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۰
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۰
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۹:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۱:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۲
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۱:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۰
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۱
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۳:۱۷
Oleksandr Leonenko
۲
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۰
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۴:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۰
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۴:۴۷
Sergey Osipov
۳
۲
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۶:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۲
Bondar Oleksandr
Finished
۱۶:۴۷
Sergey Osipov
۲
۳
Bondar Oleksandr
Finished
۱۷:۱۷
Sergey Osipov
۰
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۸:۱۷
  World TT-CUP
Dawid Stapor
۳
۲
Maciej Kolek
Finished
۰۰:۰۰
Marek Chybinski
۲
۳
Andrzej Krezel
Finished
۰۰:۱۵
Marek Dlask
۲
۳
Urban Roman
Finished
۰۰:۲۰
Cerveny Tomas
۳
۱
Petr Dvorak
Finished
۰۰:۲۵
Filip Kociuba
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۰۰:۳۰
Jan Eibich
۱
۳
Urban Roman
Finished
۰۰:۵۰
Martin Stusek
۲
۳
Vaclav Podrazil
Finished
۰۰:۵۵
Blazej Warpas
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۰۱:۰۰
Adrian Piegza
۳
۰
Jakub Nowak
Finished
۰۱:۰۰
Zapala Krzysztof
۳
۱
Ucinski Rafal
Finished
۰۱:۱۵
Jiri Celler
۲
۳
Marek Dlask
Finished
۰۱:۲۰
Cerveny Tomas
۳
۱
Vaclav Podrazil
Finished
۰۱:۲۵
Michal Lysakowski
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۱:۳۰
Petr Dvorak
۳
۱
Martin Stusek
Finished
۰۱:۵۵
Jan Eibich
۱
۳
Jiri Celler
Finished
۰۲:۰۰
Maciej Kolek
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۰۲:۱۰
Urban Roman
۲
۳
Marek Dlask
Finished
۰۲:۳۰
Vaclav Podrazil
۱
۳
Martin Stusek
Finished
۰۲:۳۵
Sylwester Wloszek
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۲:۴۰
Cerveny Tomas
۳
۱
Petr Dvorak
Finished
۰۳:۰۵
Blazej Warpas
۳
۲
Filip Kociuba
Finished
۰۳:۱۰
Marek Pyzik
۱
۳
Oscar Cesarz
Finished
۰۳:۳۰
Albert Misztal
۰
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۴:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۳
۲
Oscar Cesarz
Finished
۰۴:۳۰
Marek Pyzik
۱
۳
Albert Misztal
Finished
۰۵:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۳
۰
Morawski Piotr
Finished
۰۵:۳۰
Albert Misztal
۱
۳
Oscar Cesarz
Finished
۰۶:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۶:۳۰
Marek Pyzik
۳
۲
Morawski Piotr
Finished
۰۷:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۲
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۷:۳۰
Morawski Piotr
۳
۰
Oscar Cesarz
Finished
۰۸:۰۰
Oscar Cesarz
۳
۱
Marek Pyzik
Finished
۰۸:۳۰
Morawski Piotr
۳
۲
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۹:۰۰
Adrian Gadawski
۱
۳
Jerzy Pelka
Finished
۰۹:۳۰
Robert Balik
۱
۳
Partyka Ryszard
Finished
۱۰:۰۰
Denys Kovtanyuk
۱
۳
Jerzy Pelka
Finished
۱۰:۳۰
Stapor Rafal
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۰:۳۵
Juan Lara
۲
۳
Tapio Konttinjarvi
Finished
۱۰:۴۰
Petr Litomisky
۲
۳
Petr Vodal
Finished
۱۰:۵۰
Adrian Gadawski
۳
۱
Partyka Ryszard
Finished
۱۱:۰۰
Stepien Marcin
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۱۱:۰۵
Pedro J. Rocamora
۲
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۱:۱۰
Jiri Szabo
۳
۰
Daniel Zelezny
Finished
۱۱:۲۰
Ruzicka Josef
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۲۵
Wenda Krzysztof
۱
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۱:۳۰
Filip Kociuba
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۱:۳۵
Juan Lara
۱
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۱:۴۰
Petr Litomisky
۳
۰
Daniel Zelezny
Finished
۱۱:۵۰
Kolar Vlastimil
۳
۱
Tomas Cafourek
Finished
۱۱:۵۵
Robert Balik
۰
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۲:۰۰
Stapor Rafal
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۱۲:۰۵
Tapio Konttinjarvi
۰
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۲:۱۰
Petr Vodal
۲
۳
Jiri Szabo
Finished
۱۲:۲۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Tomas Cafourek
Finished
۱۲:۲۵
Adrian Gadawski
۳
۲
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۲:۳۰
Filip Kociuba
۰
۳
Gola Pawel
Finished
۱۲:۳۵
Juan Lara
۰
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۲:۴۰
Petr Litomisky
۰
۳
Jiri Szabo
Finished
۱۲:۵۰
Martin Dolezal
۰
۳
Kolar Vlastimil
Finished
۱۲:۵۵
Wenda Krzysztof
۲
۳
Partyka Ryszard
Finished
۱۳:۰۰
Stepien Marcin
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۱۳:۰۵
Juan Cayuela
۳
۱
Tapio Konttinjarvi
Finished
۱۳:۱۰
Daniel Zelezny
۳
۲
Petr Vodal
Finished
۱۳:۲۰
Ruzicka Josef
۳
۲
Kolar Vlastimil
Finished
۱۳:۲۵
Robert Balik
۲
۳
Jerzy Pelka
Finished
۱۳:۳۰
Filip Kociuba
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۱۳:۳۵
Tapio Konttinjarvi
۳
۰
Juan Lara
Finished
۱۳:۴۵
Tomas Cafourek
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۳:۵۵
Petr Vodal
۰
۳
Daniel Zelezny
Finished
۱۴:۰۰
Adrian Gadawski
۳
۱
Wenda Krzysztof
Finished
۱۴:۰۰
Stapor Rafal
۰
۳
Gola Pawel
Finished
۱۴:۰۵
Juan Cayuela
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۴:۱۵
Tomas Cafourek
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۱۴:۳۰
Robert Balik
۰
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Szabo
۳
۲
Petr Litomisky
Finished
۱۴:۳۰
Filip Kociuba
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۱۴:۳۵
Johannes Kant
۳
۱
Raul Pirson
Finished
۱۴:۴۵
Vojtech Hruska
۳
۰
David Mutl
Finished
۱۴:۵۰
Partyka Ryszard
۱
۳
Jerzy Pelka
Finished
۱۵:۰۰
Kolar Vlastimil
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۵:۰۰
Gola Pawel
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۵:۰۵
Dmitri Famin
۳
۲
Evgeni Sikorski
Finished
۱۵:۱۵
Jan Prokes
۳
۰
Vaclav Nykl
Finished
۱۵:۲۰
Christian Kratochvil
۰
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۵:۲۵
Adrian Gadawski
۳
۱
Robert Balik
Finished
۱۵:۳۰
Johannes Kant
۳
۲
Evgeni Sikorski
Finished
۱۵:۴۵
Stapor Rafal
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۵:۴۵
Vojtech Hruska
۰
۳
Vaclav Nykl
Finished
۱۵:۵۰
Pavel Cibik
۳
۱
Pistora Josef
Finished
۱۵:۵۵
Wenda Krzysztof
۳
۰
Jerzy Pelka
Finished
۱۶:۰۰
Raul Pirson
۳
۰
Dmitri Famin
Finished
۱۶:۱۵
Gola Pawel
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۶:۱۵
David Mutl
۱
۳
Jan Prokes
Finished
۱۶:۲۰
Christian Kratochvil
۳
۲
Pistora Josef
Finished
۱۶:۲۵
Denys Kovtanyuk
۳
۲
Partyka Ryszard
Finished
۱۶:۳۰
Tomasz Witkowski
۳
۰
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۶:۳۵
Johannes Kant
۳
۰
Dmitri Famin
Finished
۱۶:۴۵
Vojtech Hruska
۰
۳
Jan Prokes
Finished
۱۶:۵۰
Zdenek Dusek
۳
۲
Pavel Cibik
Finished
۱۶:۵۵
Sosnowski Grzegorz
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۷:۰۵
Wenda Krzysztof
۳
۱
Robert Balik
Finished
۱۷:۱۰
Evgeni Sikorski
۳
۲
Raul Pirson
Finished
۱۷:۱۵
Vaclav Nykl
۳
۱
David Mutl
Finished
۱۷:۲۰
Christian Kratochvil
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۷:۲۵
Tomasz Witkowski
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۱۷:۳۵
Denys Kovtanyuk
۳
۱
Partyka Ryszard
Finished
۱۷:۴۰
Pistora Josef
۲
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۷:۵۵
Vojtech Hruska
۳
۲
David Mutl
Finished
۱۷:۵۵
Wiechec Adrian
۱
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۸:۰۵
Jerzy Pelka
۲
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۸:۱۰
Johannes Kant
۳
۱
Raul Pirson
inprogress
۱۸:۲۵
Jan Prokes
۲
۱
Vaclav Nykl
inprogress
۱۸:۲۵
Bartlomiej Molka
۱
۱
Jakub Nowak
inprogress
۱۸:۳۰
Christian Kratochvil
۰
۱
Pistora Josef
inprogress
۱۸:۳۵
Gracjan Rokita
۱
۱
Wiechec Adrian
inprogress
۱۸:۳۵
Svoboda Vladimir
-
-
Vladimir Libovicky
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Sosnowski Grzegorz
-
-
Gracjan Rokita
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۵
Suvorov Maxim
-
-
Martin Dolezal
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
David Nosek
-
-
Kastner Karel
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Petr Dvorak
-
-
Strejc Filip
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۵
Adam Rek
-
-
Jan Hendrych
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
  Czech Republic TT Star Series
David Reitspies
۰
۲
Jakub Zelinka
Postponed
۱۰:۳۰
Antonin Gavlas
۰
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۱:۰۵
Sanchi Francisco
۳
۰
Tomas Koldas
Finished
۱۲:۱۵
Frantisek Onderka
۲
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۲:۴۵
Klajber Adam
۲
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۳:۱۵
Tomas Koldas
۱
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۳:۴۵
Antonin Gavlas
۳
۰
Jakub Zelinka
Finished
۱۵:۱۵
Sanchi Francisco
۳
۱
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۵:۴۵
Tomas Koldas
۱
۳
Mihai Bobocica
Finished
۱۶:۱۵
Antonin Gavlas
۳
۲
Klajber Adam
Finished
۱۶:۴۵
Frantisek Onderka
۱
۳
Sanchi Francisco
Finished
۱۷:۱۵
Mihai Bobocica
۳
۰
Jakub Zelinka
Finished
۱۷:۴۵
Tomas Koldas
۰
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۸:۱۵
  Belarus Liga Pro
Aleksandr Matveev
۳
۲
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۲:۳۰
Vadim Beloded
۳
۰
Petr Kernoga
Finished
۱۳:۰۰
Oleksandr Osadchyi
۰
۳
Vadim Beloded
Finished
۱۳:۳۰
Petr Kernoga
۰
۳
Aleksandr Matveev
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Matveev
۳
۲
Vadim Beloded
Finished
۱۴:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۱
Petr Kernoga
Finished
۱۵:۰۰
Stanislav Plaksin
۳
۱
Andrei Khrameev
Finished
۱۶:۳۰
Aleksandr Glushko
۲
۳
Alexander Logunov
Finished
۱۷:۰۰
Andrei Khrameev
۱
۳
Aleksandr Glushko
Finished
۱۷:۳۰
Alexander Logunov
۳
۲
Stanislav Plaksin
Finished
۱۸:۰۰
Stanislav Plaksin
۱
۱
Aleksandr Glushko
inprogress
۱۸:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید